JEPI KRAHE SHPRESES nga JOYCE MEYER
Libër i Botuar nga Art Graphic Studio
Shtepi Botuese / Studio Grafike / Print, Shtyp
www.agstudio.al