Si të vendosni nje link në kodin e imazhit html

Si të vendosni nje link në kodin e imazhit html

Për të vendosur një link tek një imazh në HTML, duhet të përdorni etiketën <a> duke i vendosur imazhin brenda saj. Për shembull:

<a href=”http://www.example.com”>
<img src=”image.jpg” alt=”Image”>
</a>

Kjo do të bëjë që imazhi të jetë një lidhje që do të hapet kur të klikohet në të.

Mënyra tjetër për të vendosur një lidhje tek një imazh është duke përdorur atributin usemap të etiketës <img>. Kjo lejon përdorimin e një harte të klikimit (një “image map”) për të vendosur lidhje të ndryshme në pjesë të ndryshme të imazhit. Për shembull:

<img src=”image.jpg” alt=”Image” usemap=”#image-map”>

<map name=”image-map”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,50,50″ href=”link1.html”>
<area shape=”circle” coords=”60,60,20″ href=”link2.html”>
</map>

Kjo do të krijojë një hartë të klikimit për imazhin me dy zona të ndryshme, të cilat do të jenë lidhje të ndryshme kur të klikohen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *